Zakres działalności

Kancelaria Jędrych & Partnerzy – Kancelaria Adwokacka adwokata Artura Jędrych skupia się na doradztwie uwzględniającym najważniejsze dziedziny prawa prywatnego i gospodarczego, co jest wynikiem świadomego wyboru Partnerów Kancelarii, pozwala bowiem zachować międzynarodowe standardy, a jednocześnie w sposób optymalny uwzględniać ekonomiczne cele i interesy Klientów.
Do podstawowych, choć nie wyłącznych, obszarów działania Kancelarii należą:

Prawo spółek

Obsługa spółek kapitałowych i osobowych m.in.
» zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw
» koncepcje statutu lub umowy spółki
» nabywanie akcji i udziałów (share deal)
» zmiany statutu lub umowy spółki
» koncypowanie regulaminów dla Zarządu i Rady Nadzorczej
» obsługa organów spółki
» podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego
» fuzje, przejęcia, likwidacja spółek
» upadłość

M&A

» umowy joint-venture (opracowanie projektów, uczestnictwo w negocjacjach)
» due diligence
» nabywanie przedsiębiorstw lub wybranych składników majątkowych (asset deal)
» restrukturyzacja i reorganizacja spółek
» przekształcanie, fuzje, przejęcia i łączenia spółek
» opracowanie zgłoszeń do Urzędu Antymonopolowego
» prywatyzacja

Prawo nieruchomości i prawo budowlane

» nabywanie nieruchomości, w tym opracowywanie umów (przedwstępnych i ostatecznych)
» koncepcje umów, rachunki powiernicze
» analiza prawna ksiąg wieczystych
» wpisy do ksiąg wieczystych
» uzyskiwanie zezwoleń, w tym na nabycie nieruchomości
» uzyskiwanie zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji inwestycji (pozwolenia na budowę, przyłącza, wzizt)
» umowy o roboty budowlane
» zezwolenia i koncesje publiczno – prawne
» umowy konsorcjum

Prawo bankowe i rynków kapitałowych

» umowy prawa bankowego
» zabezpieczanie wierzytelności
» współpraca z NBP, w tym Komisją Nadzoru Bankowego
» finasowanie projektów budowlanych, developerskich
» konsorcja bankowe

Prawo cywilne (zobowiązania i umowy handlowe)

» umowy kodeksu cywilnego
» ogólne warunki handlowe
» umowy ubezpieczeniowe
» factoring
» odpowiedzialność za produkt
» media, internet, licencje, prawa autorskie

Prawo pracy (aspekty indywidualne i kolektywne)

» umowy o pracę, menedżerskie, zlecenia
» wypowiedzenia
» odprawy
» związki zawodowe

Prawo międzynarodowe

» międzynarodowe umowy handlowe
» prawo unijne